CM Benchmark disclaimer
Print dit artikel

Arnhem, september 2010

Het doel van deze site is om anoniem prestatie indicatoren omtrent het Credit Management proces te delen met andere geregistreerde gebruikers en de totaaluitkomst te publiceren voor het algemeen nut. Iedere bezoeker van www.cm-benchmark.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

CM-Benchmark.nl is een initiatief van BurlinQ Detachering B.V. (kvk: 30187898) en Kwestplus B.V (kvk: 28092205). Kwestplus B.V. treedt op als de beheerder van de site en is tevens ook aanspreekpunt voor informatie die op deze website te vinden is. BurLinQ Detachering B.V. treedt op als inhoudelijk specialist is tevens verantwoordelijk voor de organisatie en het uitdragen van cm-benchmark.nl. Beide bedrijven worden in onderstaande tekst aangeduidt onder de naam Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl.


Disclaimer

De Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde informatie. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar de Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan (waaronder mede begrepen onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website), hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van CM-Benchmark.nl beschikbaar is. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

De Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl met name Kwestplus B.V. zal zich inspannen om de beveiliging van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot deze website kan niet leiden tot schadevergoeding door een van de Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl aan de wederpartij. De Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals teksten, grafische elementen en foto’s, die auteursrechtelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de Initiatiefnemers van CM-Benchmark.nl of haar licentiegevers exclusief rechthebbende op deze rechten. Niets van deze onderdelen mogen verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden en worden beschermd onder de Nederlandse en internationale (copyright)wetgeving.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van onjuiste content kunt u mailen naar de beheerder van deze site.